SERVIS I ODRŽAVANJE ELEKTRO AGREGATA

 

Dugogodišnje iskustvo u poslovanju  sa elektro agregatima  je pokazalo da je distribucija elektro agregata   smislena i celovita samo uz ozbiljno organizovanu servisnu službu i tehničku podršku.

Tehničku podršku Kaneko Teh-a čine servisni inženjeri i serviseri opremljeni sopstvenim vozilima , potrebnim instrumentima, alatima i rezervnim delovima, spremni 24/7 dana nedeljno da se odazovu na teritoriji Srbije i Crne Gore.

 

Servisna vozila 

 

Kad su u pitanju hitne intervencije  na elektro agregatima koji su instalirani  na objektima  sa visokorizičnim potrošačima   i njihovim otklanjanjem u najkraćim mogućem roku,  za sopstvene i elektro agregate drugih distributera Kaneko Teh  doo  je postigao  ugovorni   koncept podrške  sa partnerskim firmama  u Beogradu,  u Nišu za južni region, u Čačku za zapadni  i u Podgorici za Crnu Goru.

Tehnička podrška Kaneko Teh-a doo  posebno je posvećena  edukaciji korisnika  i  pruža korisne  informacije  o važnosti  redovnog  i preventivnog  održavanja elektro agregata koji   obezbeđuje sigurnost i pouzdanost njegovog rada a samim tim čuva i produžava radni vek.

Zavisno od prirode potrošača koje obezbeđuje instalirani elektro agregat preporučuje se preventivni pregled na šestomesečnom nivou i sugeriše na godišnjem redovnom  pregledu i servisu.

 

Preventivni pregled obuhvata:

 • Provara nivoa rashladne tečnosti
 • Provera nivoa ulja
 • Provera grejača
 • Provera stanja hladnjaka
 • Provera nivoa goriva
 • Provera stanja predfiltera I filtera
 • Provera stanja akumulatora I nivoa elektrolita u akumulatoru
 • Čišćenje klema akumulatora
 • Provera punjača baterija
 • Provera pritiska ulja
 • Provera spojeva
 • Provera stanja creva,rashladne tečnosti i goriva
 • Provera kontrolne table i Emergency STOP-a
 • Provera ispravnosti ATS panela
 • Provera stanja remenova
 • Startovanje agregata I provera njegovog funkcionisanja

 

Redovan pregled i servis  (jednom godišnje)  podrazumeva pregled svih motor/generator parametara, i to:

 • Isporuku i promenu ulja za podmazivanje i isporuku i zamenu filtera za ulje
 • Isporuku i promenu filtera za gorivo  
 • Proveru  rashladne tečnosti  (zamena je po potrebi  i konstatuje se u radnom nalogu/ zapisniku)

 • Proveru grejača rashladne tečnosti
 • Proveru  filtera za vazduh  koji se menja na tri godine  i kasnije, zavisno od uprljanosti i uslova rada agregata (zamena je po potrebi i konstatuje se u radnom nalogu/zapisniku)

 • Čišćenje  klema na aku bateriji i proveru aku baterije
 • Proveru ispravnosti rada punjača aku baterije
 • Proveru i pritezanje svih spojeva u komandno-kontrolnom sistemu
 • Proveru stanja svih osigurača koji pripadaju komandno-kontrolnom sistemu
 • Proveru creva za gorivo i rashladu tečnost
 • Proveru kontrolne table i Emargensy STOP
 • Proveru  ispravnosti ATS panela, sa kontrolom dotegnutosti energetskih priključaka
 • Startovanje agregata i  proveru njegovog funkcionisanja

 

Po preporuci proizvođača dizel motora   samo redovnim servisiranjem se može obezbediti visoki stepen  pouzdanosti rada dizel električnog agregata, kojim se kao u kući dobrog domaćina čuva i produžava radni vek opreme uz racionalne troškove.